พระพุทธเทวราชปฏิมากร

ข้อมูลผลงาน

  215      96
 
Creative Commons License
พระพุทธเทวราชปฏิมากร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  พระพุทธเทวราชปฏิมากร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   พระอุโบสถ, ศาสนา, วัดสมอแครง, พระพุทธรูปโลหะหล่อลงรักปิดทอง, ประติมากรรม, วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร, วัด, พระพุทธรูป, ศาสนาพุทธ, พระอารามหลวง, พระประธาน, พระอารามหลวงชั้นตรี, ศิลปกรรม, พระพุทธเทวราชปฏิมากร, ปางมารวิชัย, ศิลปะ, พระพุทธรูปเก่าแก่
คำอธิบาย :  พระพุทธเทวราชปฏิมากร เป็นศิลปกรรมแบบช่างฝีมือสมัยทวารวดีผสมอู่ทอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔.๓๕ เมตร สูงตั้งแต่พระเพลาถึงยอดเปลวรัศมี ๕.๖๕ เมตร ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อพระพุทธรูปว่า พระพุทธเทวราชปฏิมากร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามประวัติเล่าว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๓ ทรงทราบมาว่า กรุงศรีอยุธยาพบพระทององค์ใหญ่โปรดเกล้า ฯให้กรมหมื่นพระพิทักษ์เทเวศรไปอัญเชิญลงมายังพระนคร ในกรมได้ทรงต่อแพเชิญพระพุทธรูปองค์ใหญ่ล่องลงมา ครั้นถึงปากคลองเทเวศร์ แพเกิดดื้อฉุดเท่าไรก็ไม่มายังตำหนักแพ จึงโปรดเกล้า ฯ ให้กรมหมื่นพิทักษ์เทเวศร เชิญพระพุทธรูปนี้ขึ้นที่วัดสมอแครง หรือวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในปัจจุบัน
URL  :   http://www.watdevaraj.com/index.php?mo=10&art=109120
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปฐมวัย, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (153.31 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก