ใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น

ข้อมูลผลงาน

  1217      202
 
Creative Commons License
ใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ใบงานที่ 7, ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ, ข้อมูลชีวภาพอื่นๆ, ใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น, การใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ, งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
คำอธิบาย :  ใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในแต่ละหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนั้นๆ
URL  :   http://www.rspg.or.th/domestic/index.html
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปฐมวัย, ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, แบบฝึกหัด

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (24.54 KB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก