วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 3 กิจกรรมแห่งการอนุรักษ์

ข้อมูลผลงาน

  296      103
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 3 กิจกรรมแห่งการอนุรักษ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 3 กิจกรรมแห่งการอนุรักษ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 60 พรรษา, วีดิทัศน์, กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช, กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช, กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร, กิจกรรมที่ 8, กิจกรรมที่ 6, กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, กิจกรรมที่ 3, กรอบการสร้างจิตสำนึก, อพ.สธ., กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช, เฉลิมพระเกียรติ, กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช, กิจกรรมที่ 7, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, กิจกรรมที่ 4, กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช, กิจกรรมแห่งการอนุรักษ์, กิจกรรมที่ 1, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, ตอนที่ 3, กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช, กิจกรรมที่ 5, กิจกรรมที่ 2
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 3 เรื่อง กิจกรรมแห่งการอนุรักษ์
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง, กรณีศึกษา, ภาพเคลื่อนไหว