วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 4 รักษ์ทุเรียนนนท์

ข้อมูลผลงาน

  230      93
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 4 รักษ์ทุเรียนนนท์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 4 รักษ์ทุเรียนนนท์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   ท้องถิ่น, อพ.สธ., เฉลิมพระเกียรติ, ความรู้, ทุเรียนนนท์, รักษ์ทุเรียนนนท์, การอนุรักษ์, ทรัพยากร, รวบรวม, ทุเรียน, จังหวัดนนทบุรี, การสร้างจิตสำนึก, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กรมวิชาการเกษตร, โครงการค่ายเสือทุเรียน, 60 พรรษา, วีดิทัศน์, ภูมิปัญญา, ตอนที่ 4, เอกลักษณ์, สำรวจ, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, ราชาผลไม้
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 4 เรื่อง รักษ์ทุเรียนนนท์
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาโท, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, กรณีศึกษา, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip