วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 10 ความยั่งยืนของคลองชะอุ่น

ข้อมูลผลงาน

  213      88
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 10 ความยั่งยืนของคลองชะอุ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 10 ความยั่งยืนของคลองชะอุ่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   อนุรักษ์, สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, ป่าชุมชน, เทศบาลตำบล, รวบรวม, 60 พรรษา, สัมปทานป่าไม้, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ภูมิปัญญา, เฉลิมพระเกียรติ, บ้านทุ่งตาหนอน, การฟื้นฟู, อพ.สธ., งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น, อำเภอพนม, ความยั่งยืนของคลองชะอุ่น, พืช, ความอุดมสมบูรณ์, วีดิทัศน์, การใช้ทรัพยากร, ตำบลคลองชะอุ่น, สำรวจ, พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช, อาชีพ, ตอนที่ 10, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัตว์, กรมป่าไม้, ท้องถิ่น, เศรษฐกิจพอเพียง
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 10 เรื่อง ความยั่งยืนของคลองชะอุ่น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, ปริญญาโท
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, คลิปเสียง, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (90.57 MB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก