วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 14 ศรีนครินทร์ เขื่อนรักษาป่า

ข้อมูลผลงาน

  196      86
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 14 ศรีนครินทร์ เขื่อนรักษาป่า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 14 ศรีนครินทร์ เขื่อนรักษาป่า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   ชุมชน, ตอนที่ 14, แนวกันไฟ, ศรีนครินทร์ เขื่อนรักษาป่า, ฝายชะลอน้ำ, อพ.สธ., เศรษฐกิจพอเพียง, ปราชญ์, อนุรักษ์, ความหลากหลายทางชีวภาพ, วีดิทัศน์, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, กฟผ., พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช, ปลูกรักษา, องค์ความรู้, เขื่อนศรีนครินทร์, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อำเภอศรีสวัสดิ์, จังหวัดกาญจนบุรี, เฉลิมพระเกียรติ, 60 พรรษา
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 14 เรื่อง ศรีนครินทร์ เขื่อนรักษาป่า
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (99.45 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก