วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 21 จากดินแดนนักรบสู่พื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลผลงาน

  162      73
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 21 จากดินแดนนักรบสู่พื้นที่อนุรักษ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 21 จากดินแดนนักรบสู่พื้นที่อนุรักษ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   จากดินแดนนักรบสู่พื้นที่อนุรักษ์, การอนุรักษ์, เกาะแสมสาร, เรียนรู้, อพ.สธ., กองทัพเรือ, สำรวจ, เฉลิมพระเกียรติ, จากยอดเขาถึงใต้ทะเล, ราชนาวีไทย, ศึกษา, ประเทศฝรั่งเศส, 60 พรรษา, ตอนที่ 21, อ่าวสัตหีบ, เกาะปอร์กอรอลส์, ความหลากหลาย, คณะปฏิบัติงานวิทยาการ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, คณะวิทยปฏิบัติการ, วีดิทัศน์, ความมั่นคง, ระบบนิเวศ, ทรัพยากร, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, จังหวัดชลบุรี
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 21 เรื่อง จากดินแดนนักรบสู่พื้นที่อนุรักษ์
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปฐมวัย, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, ภาพเคลื่อนไหว, กรณีศึกษา, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip