วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 22 สาหร่ายสะพรั่ง

ข้อมูลผลงาน

  187      74
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 22 สาหร่ายสะพรั่ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 22 สาหร่ายสะพรั่ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   สาหร่ายสะพรั่ง, กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, ตอนที่ 22, น้ำทะเลเปลี่ยนสี, สาหร่ายทะเล, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ที่อยู่อาศัย, วีดิทัศน์, จังหวัดชลบุรี, เกาะแสมสาร, อพ.สธ., เฉลิมพระเกียรติ, แหล่งอาหาร, อำเภอสัตหีบ, พืชน้ำ, ผู้ผลิต, 60 พรรษา, สัตว์น้ำ, algae bloom
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 22 เรื่อง สาหร่ายสะพรั่ง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปฐมวัย, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, กรณีศึกษา, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip, คลิปเสียง