วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 41 ไลเคน ผู้อดทน

ข้อมูลผลงาน

  302      103
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 41 ไลเคน ผู้อดทน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 41 ไลเคน ผู้อดทน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   วีดิทัศน์, ปลวก, เกษตร, แมลง, อุตสาหกรรมอาหาร, ความชื้น, ทรัพยากรชีวภาพ, 60 พรรษา, อำเภอสัตหีบ, ระบบนิเวศ, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, สาหร่าย, รา, การย้อมผ้า, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, ไลเคน ผู้อดทน, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เฉลิมพระเกียรติ, สารเคลือบผิว, ตอนที่ 41, เภสัชศาสตร์, การสังเคราะห์ด้วยแสง, จังหวัดชลบุรี, การศึกษา, คณะปฏิบัติวิทยาการงาน อพ.สธ., สารเคมี, ตัวชี้วัด, เกาะแสมสาร, อพ.สธ., เส้นใย
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 41 เรื่อง ไลเคน ผู้อดทน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, กรณีศึกษา, คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (79.17 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก