วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 48 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับโรงเรียนโสตศึกษา

ข้อมูลผลงาน

  254      106
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 48 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับโรงเรียนโสตศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 48 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับโรงเรียนโสตศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   อนุรักษ์, วีดิทัศน์, ผู้บกพร่องทางการได้ยิน, สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับโรงเรียนโสตศึกษา, เฉลิมพระเกียรติ, กิจกรรมที่ 7, เยาวชน, กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, แรงบันดาลใจ, โรงเรียนโสตศึกษา, หนังสือภาษามือพรรณไม้, อพ.สธ., ข้อมูลพฤกษศาสตร์, ทรัพยากรท้องถิ่น, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ภาพถ่ายภาษามือ, ภาพถ่ายต้นไม้, 60 พรรษา, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, จังหวัดอุดรธานี, ตอนที่ 48, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, ลักษณะพรรณไม้, สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, ภาษามือ
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 48 เรื่อง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับโรงเรียนโสตศึกษา
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, VDO Clip, กรณีศึกษา, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (87.25 MB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก