วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 50 รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์

ข้อมูลผลงาน

  175      88
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 50 รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 50 รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   สยามประเทศ, พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, อำเภอน้ำปาด, อำเภอลับแล, รัชกาลที่ 5, สักสยามินทร์, จังหวัดอุตรดิตถ์, อพ.สธ., รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์, ไม้สัก, วีดิทัศน์, ฟื้นฟู, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 60 พรรษา, เฉลิมพระเกียรติ, ขยายพันธุ์, สร้างจิตสำนึก, มเหสักข์, โครงการรวมใจภักดิ์, บุกรุกทำลาย, สายพันธุ์สืบทอด, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, ระบบนิเวศ, สัญลักษณ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, บิดาแห่งการอนุรักษ์, ไม้หวงห้าม, วโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา, เครือข่ายสักนานาชาติ, ตอนที่ 50, อนุรักษ์, ประชุมสักนานาชาติ, วนอุทยานสักใหญ่, งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น, จงรักภักดี
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 50 เรื่อง รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาเอก, ปริญญาตรี, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, คลิปเสียง, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip