วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 55 รา ชีวิตเล็กพริกขี้หนู

ข้อมูลผลงาน

  265      102
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 55 รา ชีวิตเล็กพริกขี้หนู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 55 รา ชีวิตเล็กพริกขี้หนู
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   ปุ๋ย, รามูลสัตว์, สำรวจ, 60 พรรษา, ตอนที่ 55, ดิน, ระบบนิเวศ, จุลินทรีย์, คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ., ย่อยสลาย, ราพืช, การใช้ประโยชน์, เต้าเจี้ยว, อพ.สธ., ซากสัตว์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, คณะเกษตร, ซีอิ๊ว, ยั่งยืน, สารอินทรีย์, อุตสาหกรรม, รา ชีวิตเล็กพริกขี้หนู, อำเภอสัตหีบ, คุณประโยชน์, เกาะแสมสาร, แนวปะการัง, ภาควิชาโรคพืช, ป่า, รา, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, รวบรวม, ราทะเล, ราดิน, สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วีดิทัศน์, เฉลิมพระเกียรติ, ซากพืช, จังหวัดชลบุรี
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 55 เรื่อง รา ชีวิตเล็กพริกขี้หนู
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาโท, ปฐมวัย, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, ภาพเคลื่อนไหว, กรณีศึกษา, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (87.57 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก