สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2565
เอกสาร 9 ไฟล์ 1%
รูปภาพ 1224 ไฟล์ 95%
เสียง 0 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 60 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
1,282
รายการ
ไฟล์
1,293
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
1,281 รายการ
99.92 %
นักเรียน / นักศึกษา
1,281 รายการ
99.92 %
ทั่วไป
1,282 รายการ
100.00 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ