สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสาร 9 ไฟล์ 1%
รูปภาพ 814 ไฟล์ 92%
เสียง 0 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 60 ไฟล์ 7%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
241
รายการ
ไฟล์
883
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
240 รายการ
99.59 %
นักเรียน / นักศึกษา
240 รายการ
99.59 %
ทั่วไป
241 รายการ
100.00 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ