สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
เอกสาร 9 ไฟล์ 1%
รูปภาพ 1075 ไฟล์ 94%
เสียง 0 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 60 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
1,056
รายการ
ไฟล์
1,144
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
1,055 รายการ
99.91 %
นักเรียน / นักศึกษา
1,055 รายการ
99.91 %
ทั่วไป
1,056 รายการ
100.00 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ